جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/08/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 5,143,930 4.87 11,399,467 9.79 10,858,633 10.65 10,551,793 10.96
اوراق مشارکت 41,917,972 39.71 37,711,948 32.38 40,443,261 39.67 38,888,117 40.38
سپرده بانکی 79,066,966 74.9 63,095,730 54.17 47,437,035 46.53 42,545,988 44.18
وجه نقد 636,650 0.6 2,118,668 1.82 1,107,394 1.09 2,231,456 2.32
واحد صندوق
سایر دارایی ها -22,882,290 -21.68 1,423,150 1.22 1,375,303 1.35 1,345,784 1.4
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 2,608,778 2.47 4,541,956 3.9 4,479,942 4.39 4,366,922 4.53