جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 5,224,612 5.01 7,129,579 9.23 5,151,642 7.61 4,023,903 6.16
اوراق مشارکت 41,552,740 39.81 33,155,112 42.9 31,223,827 46.1 31,139,164 47.67
سپرده بانکی 77,179,075 73.94 33,552,012 43.42 28,493,196 42.07 26,596,170 40.72
وجه نقد 667,146 0.64 1,382,452 1.79 987,939 1.46 1,683,114 2.58
واحد صندوق
سایر دارایی ها -21,813,744 -20.9 1,200,784 1.55 921,013 1.36 873,718 1.34
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 2,638,913 2.53 3,347,662 4.33 2,716,061 4.01 2,507,480 3.84