ارکان صندوق

کارگزاری بانک کشاورزی به همراه توضیحات

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری کشاورزی به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری کشاورزی

مدیر ثبت صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری کشاورزی

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری کشاورزی به همراه توضیحات