بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/06/26
کل خالص ارزش دارائی ها 184,936,201,005,197 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,022,292 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,020,494 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,023,223 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 180,903,494

صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری کشاورزی

تاریخ آغاز فعالیت:

1389/12/25

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك كشاورزي

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك كشاورزي

مدیران سرمایه گذاری:

محسن عبداللهي، علي رضا توكلي كاشي، نويد قدوسي

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت شهود امين

نمودار‌ها