بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/04/26
کل خالص ارزش دارائی ها 195,935,218,413,123 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,013,253 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,013,508 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,014,093 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 193,372,561

صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری کشاورزی

تاریخ آغاز فعالیت:

1389/12/25

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك كشاورزي

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي فريوران راهبرد

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك كشاورزي

مدیران سرمایه گذاری:

محسن عبداللهي، نويد قدوسي، سيده فرخ نيكو

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت شهود امين

نمودار‌ها